“Velvet revolution” takes Armenia into the unknown