Shootout in Georgia’s Pankisi Gorge – one dead, four injured