Azerbaijani authorities praise local NGOs that 'promote the state'