Georgia, Azerbaijan, Turkey plan to expand joint military drills