messenger vk-black email copy print

Վրաստանի վարչապետ․ վաղը մենք կարող ենք կորցնել կանաչ գոտու կարգավիճակը, հետո՝ կրկին ստանալ այն։ Մեզ համար գլխավորը քաղաքացիների առողջությունն է