messenger vk-black email copy print

Զրոյից ցածր․ նավթի գինն այնպես է ընկել, որ մատակարարները պատրաստ են իրենք վճարել, միայն թե ապրանքը վերցնեն