messenger vk-black email copy print

Հայաստանը կարող է քաղաքականապես ինտեգրվել Եվրամիությանը, թեև տնտեսությունն ավելի շատ ինտեգրված է Ռուսաստանի հովանու ներքո գործող միությանը