messenger vk-black email copy print

Ամենամեծ ՀԷԿ-ը, որ կարևոր է Վրաստանի համար և ամբողջությամբ ապահովում է Աբխազիան էլեկտրաէներգիայով, դադարեցրել է աշխատանքը