შრომითი მიგრანტების რაოდენობა საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება.

პოპულარული