სოფო ზედელაშვილი, რუსთავი

ფინანსური მახე

უმუშევრობა, მოსახლეობის მცირე შემოსავალი, ფუქსავატობა, ან არასაკმარისი კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან - ამ ფაქტორთაგან რომელია გადამწყვეტი?

პოპულარული