დიასპორა – სომხეთის მთავარი დასაყრდენი

პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ განვითრების პოლიტიკის ერთობლივად განხორციელების დრო დადგა