«Դե՛, ասե՛քմեզ, ԼեոնիդԽարիտո՛նովիչ, ինչո՞վՁեզօգնենք», - ինչիմասինէվավերագրականֆիլմըևաղմուկըդրաշուրջ" />

Պատմություն Հարավային Օսիայի նախագահի սովորական առավոտվա մասին՝ որպես իշխանությունների վերջին քարոզչական փորձ ապրիլի 9-ին կայանալիք ընտրությունների նախաշեմին

«Դե՛, ասե՛քմեզ, ԼեոնիդԽարիտո՛նովիչ, ինչո՞վՁեզօգնենք», - ինչիմասինէվավերագրականֆիլմըևաղմուկըդրաշուրջ

Վաղը՝ապրիլի 9-ին, ՀարավայինՕսիայումկկայանաննախագահականընտրություններ, որոնքբոլորգործընթացներումակտիվորեններգրավելեննաևՀյուսիսայինՕսիային (ՌուսաստանիԴաշնությանսուբյեկտ): Այնտեղկգործիերեքընտրատեղամասայնհարավօսիացիներիհամար, ովքերկիրակիօրըտարբերպատճառներովկգտնվենհյուսիսում:

ՀարավայինՕսիայինախագահիընտրություններըևհանրապետությանվերանվանմանհարցովհանրաքվեննախատեսվածենապրիլի 9-ին:

Կենտրոնականընտրականհանձնաժողովըորպեսնախագահիթեկնածուներիգրանցելէ հանրապետությանգործողնախագահԼեոնիդՏիբիլովին, խորհրդարանիխոսնակԱնատոլիԲիբիլովինև ՊԱԿ-իաշխատակիցԱլանԳագլոևին:

Այժմ դեռ 2017 թվականիսկզբիցակտիվացածնախընտրականկարգախոսների, ուղերձներիևակց իաներիվերջինօրերնեն: Ներկայիսկառավարությունը ընտրողներիաջակցությունըստանալուհամար, ինչպեսավանդապ եսլինումէԿովկասիբազմաթի վշրջաններում, օգտագործելէ իրտրամադրությ անտակգտնվողմիշարքվար չականևայլռեսուրսներ:

Մասնավորապես, և՛Հարավային, և՛ՀյուսիսայինՕսիայու մմեծաղմուկբարձրացր եցնախագահիթեկնածու, գործ ողնա խա գահԼեոնիդՏիբիլովիգովազդայինֆիլմը, որը«Ալանիա» հյուսիսօսիականպետականհեռուստատեսությունըցուցադրեցնախընտրականքարոզարշավիվերջինօրը՝ապրիլի 7-ին, ընդորում՝հենցպր այմ-թայմին (լավագույնեթերաժամին):

Ֆիլմըկոչվումէ«ՆախագահԼեոնիդՏիբիլովիսովորականցխինվալյանառավոտը»և, համապատասխանաբար, կոչվածէպատմելնախագահիամենօրյակյանքիմասին: Ֆիլմըսկսվումէհետևյալկադրով. նախագահըվաղառավոտյանդուրսէգալիսսովորականցխինվալյանութհարկանիշենքիմուտքիցևնստումէզրահապատսևջիպ: Նախագահականշքախումբըշարժվումէտեղից:

ԱպաՏիբիլովըպատմումէ, որիրաշխատանքայինօրըսկսվումէլուսաբացինևավարտվումէկեսգիշերիցհետո: ԱշխատանքիգնալուճանապարհինՏիբիլովըհասցնումէուսումնասիրելփողոցները, որոնք, ըստվերջինիսմեկնաբանության, ամբողջությամբվերափոխվելեն, ստուգումէ՝արդյոքփողոցներըմաքրվածեն, գնահատումկոմունալծառայություններիաշխատանքը:

Ֆիլմիհեղինակներըփորձելենհամոզելընտրողին, որնախագահըբացէմարդկանցհամարևՀարավայինՕսիայիցանկացածբնակիչկարողէհեշտությամբշփվելնրահետոչֆորմալմթնոլորտում: Մասնավորապես, ֆիլմումկամիդրվագ. թանկարժեքավտոմեքենայիցդուրսեկողնախագահինմոտենումէմիհմայիչտարեցկին՝կնճռոտձեռքերումդատարկզամբյուղըսեղմած, ևնետվումէԼեոնիդՏիբիլովիգիրկը:

ԱյնուհետևՀարավայինՕսիայինախագահիաշխատակազմիղեկավարԱլանՏեխովըհեռուստադիտողինպատմումէ, թեինչպիսիգրագետղեկավարէԼեոնիդԽարիտոնովիչը: Տեխովըբազմանշանակդադարներէանումևասում (ուղիղմեջբերումներեն).

  • «Տիբիլովըկարողէանձամբշտկելփաստաթղթերը»,
  • «Նաշատկարգասերէ, պահանջկոտկետադրությանհարցում»,
  • «Նա…միանգամիցըմբռնումէիմաստը, գրումհստակբանաձևեր»:

«Միխոսքով, մերնախագահըտարբերումէկետըստորակետից», – այսկապակցությամբմեկնաբանելէ Facebook սոցցանցիօգտատերերիցմեկը:

Նախագահինմոտկանգնածպաշտոնյաներըֆիլմումխոսումեն «ծանրժառանգության» և «պատասխանատվությանբեռի» մասին: Ինքը՝Տիբիլովը, ասումէ, որմինչիրենՀարավայինՕսիայում «ավիրածություններէին»:

Այսպիսով, ֆիլմիհեղինակներըբերումենհեռուստադիտողներինայնեզրակացության, որվերջինտարիների«շինարարականբումը»ՀարավայինՕսիայումնախագահՏիբիլովիանձնականվաստակնէ:

Որպեսայսթեզիսըհաստատողտեսաշար հեռուստադիտողինառաջարկումենկադրեր, թեինչպեսեն«ՍարմատՍպեցՍտրոյի»աշխատողները խողովակներանցկացնումՑխինվալիպողոտաներով: Սակայնհարկէընդգծել, որսաայննույն«ՍարմատՍպեցՍտրոյն»է՝ԱրմենԲեգլարյանիընկերությունը, որին 2013 թվականինՀարավայինՕսիայիկառավարությունըչէրվճարել 23 մլնռուբլիկատարվածշինարարականաշխատանքներիդիմաց:

ԱյսպատմությանշուրջառաջացածմեծսկանդալըքաջհայտնիէՀարավայինՕսիայում: ԲեգլարյանըայսխնդրովդիմելէրՌուսաստանինախագահՎլադիմիրՊուտինին, սակայնիպատասխանայսքայլինՀարավայինՕսիայիգլխավորդատախազըմեղադրեցռուսականշինարարականընկերությանը«հանրապետությանևնախագահՏիբիլովիվարկաբեկման»մեջ: «ՍարմատՍպեցՍտրոյի»հետհաշիվներըմինչայժմփակվածչեն:

Հեռուստաէկրանինկադրերըփոխվումեն:

ԱհափոխվարչապետևհամատեղելիությանկարգովՎլադիկավկազումնախընտրականշտաբիղեկավար ԴմիտրիԿոզաևըկտրուկառաջընթացէխոստանումտնտեսությանոլորտումևպատմումէ բիզնեսնախագծերիմասին:

2011 թվականինընտրված, սակայնայնժամանակայդպեսէլչկայացածնախագահԱլլաՋիոևան՝փոխվարչապետիպաշտոնումԿոզաևինախորդը, բավականինմեծամիտկերպով կշտամբումէքաղաքացիներին, որոնք«անշնորհակալեն»և«հրաժարվումենտեսնելՏիբիլովիպաշտոնավարմանհինգտարիներիձեռքբերումները»:

«Մերազգըայնպիսինէ, որնախագահիցանձնականշահէակնկալում: Իսկնախագահըամենաբարձրքաղաքականպաշտոննէ, – ասումէՋիոևանև, օսերենբառափոխելովԱՄՆնախագահՔենեդիիխոսքերը, հեռուստաէկրանիցհայտարարում, –

Ժողովուրդըինքըպետքէդիմինախագահին, հարցնի.«դե՛, ասե՛քմեզ, ԼեոնիդԽարիտո՛նովիչ, ինչո՞վՁեզօգնենք»»:

Վավերագրականֆիլմըշարունակվումէ 2008 թվականիտարեգրությամբ՝այրվողՑխինվալիկադրերով: 2008 թվականիպատերազմիանմիջականմասնակիցներիցմեկը, նախագահինմոտկանգնածպաշտոնյաԲալաԲեստաուտինպատմումէՏիբիլովիհայրենասիրությանմասին: ՏիբիլովըչիմասնակցելՑխինվալիպաշտպանությանը, այդպատճառովԲեստաուտիմեկնաբանություններըուղեկցվումենՀարավայինՕսիայիպաշտպանությաննախարարությանհրաձգադաշտերըպատկերողտեսաշարով, որտեղՊԱԿ-ինախկինաշխատակիցՏիբիլովըցուցադրումէիր՝հրազենինտիրապետմանհմտությունները:

ԿադրումանընդհատհայտնվումէՀարավայինՕսիայիպաշտպանությաննախարարԻբրահիմԳասեևիդեմքը, ովօրերսհամաձայնագիրստորագրեցՀարավայինՕսիայիբանակիառանձինռազմականստորաբաժանումների՝Ռուսաստանիզինվածուժերիկազմփոխանցմանմասին:

Սոցիալականցանցերիարձագանքըֆիլմին

Սոցիալականցանցերիհիմնականարձագանքըխոսումէայնմասին, որմաժորայիննոտաներըև շեշտադրումները, որոնքարվածէինԼեոնիդՏիբիլովի՝որպեսսպասվողնախագահականընտրություններիննախագահիթեկնածուիարժանիքներիվրա, առավելապեսհաշվարկվածենՀյուսիսայինՕսիայումմշտապեսգտնվողընտրողներիվրա՝այնմարդկանց, ովքերունենՀարավայինՕսիայիանձնագրեր, սակայնմշտապեսապրումենՀյուսիսայինՕսիայումև, հետևաբար, շատմտահոգչենՑխինվալիներքաղաքականևսոցիալականխնդիրներով:

«Մի՞թեայնտեղ (ՀյուսիսայինՕսիայում) կխաբվենայսանհեթեթությանը: Նա [Տիբիլովը] 2012 թվականինմիքանիամիսընդունեցժողովրդինևայդժամանակվանիցիվերամբողջովինառանձնացավքաղաքացիներիցանթափանցպատովևայլևսերբեքհասարակմարդկանցչընդունեց»:

«Իսկինգուշներինզենքիտեսքովնվերներիմասինոչինչչասեցի՞ն».այսհարցըՕսիայումշատերինէհուզում: Բաննայնէ, որընդդիմությունըվերջերսհրապարակելէնախագահիհրամանագիրըմիքանիքաղաքականգործիչների՝անվանականզենքերով պարգևատրմանմասին, որոնցթվումենհայտնիքրեականհեղինակություններևինգուշքաղաքականգործիչներևգործարարներՌուսլանԱուշևըևՄիխայիլԳուցերիևը

Հոդվածում հնչած կարծիքներն արտահայտում են հեղինակի տերմինաբանությունն ու հայացքները և պարտադիր չէ, որ համընկնեն խմբագրության կարծիքի հետ

Знаменитый “революционер” Южной Осетии Алла Джиоева


Կարդալ ավելին JAMnews-ում